[ ข้อมูลทั่วไป ][ ข้อมูลที่พัก ][ สถานที่ท่องเที่ยว ]

ข้อมูลทั่วไป :

       เชียงราย เมืองเหนือสุดของไทยมีสถานที่น่าชมมากมาย ทั้งเมืองโบราณเก่าแก่ที่เชียงแสน และสบรวก ดินแดนแห่งามเหลี่ยมทองคำ อันลือชื่อ มีเนื้อที่ ๑๑,๖๗๘.๓๖๙ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๗๘๕ กิโลเมตร แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๑๖ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง กิ่งอำเภอขุนตาล และกิ่งอำเภอแม่ลาว สอน เทรด option  


การเดินทาง :

      ทางรถยนต์ สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า - วังทอง - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - เด่นชัย - แพร่ - ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว แยกขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพระเยา ไปจังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 785 กิโลเมตร ขากลับ ใช้เส้นทางเชียงราย - เชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สรวย - เวียงป่าเป้า - แม่ขะจาน - ดอนสะเก็ด ทิวทัศน์ สองข้างทางเป็นป่าเขาสวยงาม เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว จะมีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูน มาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯได้

      ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ของ บ.ข.ส. และของเอกชน ออกจาสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ไปเชียงรายทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอนเทรดไบนารี่ ออฟชั่น
       สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ ถ.กำแพงเพชร 2 โทร. 936-3660, 936-3666

      ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โดยสารรถไฟ ไปลงที่จังหวัดลำปาง หรือ เชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อไปโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย
       สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010 , 223-7020

      ทางเครื่องบิน  การบินไทย มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย และเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างเชียงราย - เชียงใหม่ ทุกวัน
       สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1566 สำรองที่นั่ง โทร. 280-0060 , 680-2000 สำนักงานเชียงราย โทร. (053) 711-179 , 715-207 และที่สำนักงานเชียงใหม่ โทร. (053) 210-043-5 , 211-044


การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ จังหวัดใกล้เคียง

       จากสถานนีขนส่งเชียงราย มีรถโดยสารไปเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่สอด พิษณุโลก พัทยา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และขอนแก่น ไบนารี่ออฟชั่น สอน
       ติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งเชียงราย โทร. (053) 711-224
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ


อำเภอพาน
อำเภอเทิง
อำเภอแม่จัน
อำเภอแม่สาย
อำเภอเวียงป่าเป้า
อำเภอเชียงของ
อำเภอแม่สรวย
อำเภอเชียงแสน
อำเภอป่าแดด
อำเภอเวียงชัย
อำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่น


46
64
20
63
91
141
53
60
52
12
48
127

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร


อาณาเขต :ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตกติดต่อกับสหภาพพม่า
ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่


[ back ]